За Нас

ПРОЕКТ:

 

 

BG05M9OP001-1.003-0575-C01

 

 

„Изграждане и запазване на заетост в медийна компания“

 

 

Обща стойност: 75880 лв., от които 64498 лв. европейско и 11382 лв. национално съфинансиране.

 

 

Начало: 01.09.2016 г.                                    Край: 01.11.2017 г.

 

 

Бенефициент: България онлайн груп ЕООД