МОНТАЖИ ВАРНА АД - СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ВАРНА

Проектиране, строителство, изграждане, монтаж, ремонт и реконструкция на обекти.

http://bulgaria-online.bg/clients/210/images/catalog/products/ecb4e828d0549546_montaji varna logo.png
 
 


Номер:

Производител:

В Наличност:
Да

Ключови думи:


 

За нас

Име на фирмата: МОНТАЖИ ВАРНА АД - СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ВАРНА

Адрес: гр. Варна, ул. "Константин Величков", No. 59

Телефон: 052 / 613-225

Факс:  052 / 613-228

E-mail: office@montagivarna.com

Уеб сайт: http://www.montagivarna.com/

Обекти

 

2011                                                               2006

2010                                                               2005

2009                                                               2002

2008                                                               2001

2007                                                               История

Галерия

 

 

 

 

 

МОНТАЖИ ВАРНА АД е акционерно дружество със седалище в България, гр.Варна и адрес на управление ул."Константин Величков" № 59, тел. 052/613 225, факс 052/613 228,

МОНТАЖИ ВАРНА АД е акционерно дружество със седалище в България, гр.Варна и адрес на управление ул."Константин Величков" № 59, тел. 052/613 225, факс 052/613 228,

МОНТАЖИ ВАРНА АД е продължител на създаденото на 02.01.1955 г."Промишлено-монтажно управление" - гр. Варна, чието дейност е изграждане на големи промишлени обекти в областта на химическата, циментовата промишленост, енергетиката и др. на територията на североизточна България.

 

През 1993г. "ПМУ" - Варна е пререгистрирано, като Акционерно дружество Монтажи Варна АД, гр. Варна от Варненски окръжен съд с решение № 2622 от 15.04.1993 г. и вписано в регистъра на търговските дружества под № 18, том. 27, стр. 70 по ф.д. № 2622/1993.

 

Фирмата работи със собствени оборотни средства. Няма неизплатени задължения към държавата и персонала си.

 

МОНТАЖИ ВАРНА АД има внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околна среда и безопасни условия на труд сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015. ; БДС ENISO 14001:2015; OHSAS18001:2007

Обхватът на системата включва: проектиране, строителство, изработка, монтаж и ремонт на метални конструкции, машини и съоръжения, тръбопроводи, газови инсталации, газопроводи, съоръжения под налягане, подемна техника, КиП и А и електромонтажна дейност. 

Материално-техническата база на дружеството е разположена на територията на гр.Варна и гр.Девня със своите открити и закрити складови площи, производствени цехове и сервизна база, където се подготвят и съхраняват материални ресурси, съоръжения, лека и тежка механизация и автотранспорт.

 

Основната складова и производствена база се намира в гр.Варна -Западна промишлена зона с площ около 15500м2  и се състои от:

 • Основен закрит производствен цех -1548м2 с един 12,5т и два броя 5т мостови кранове;

 • Основна открита производствена площадка 1840м2 с един козлови кран 12,5т;

 • Закрита работилница 290м2 с един телфер 3т;

 • Закрита работилница 265м2 с един мостови кран 3,2т;

 • Открита работна площадка 1150м2 и открит склад 3170м2 с общ козлови кран 5т;

 • Закрити складове с площ 490м2;

 • Малък открит склад с площ 216м2 и мостови кран 5т.

Фирмата също така разполага със собствен автопарк от лекотоварни автомобили за превоз на персонал и оборудване както така и собствени мобилни инструментални, работилници и битовки (фургони).

В гр. Девня дружеството използва работни площадки с открити и закрити производствени площи оборудвани с телферни уредби до 32 kN.

Ръководния, инженерно-техническия и производствен персонал наброява 123 човека, от които:

 • Ръководители: 9;
 • Инженери и аналитични специалисти: 12
 • Техници и други приложни специалисти: 9
 • Административен персонал: 21
 • Квалифицирани производствени работници и заварчици:  70
 • Оператори на машини и съоръжения: 2

Същият е с висока производствена квалификация и правоспособност, изпълнява посочените по-горе дейности на високо техническо ниво при спазване на съвременните международни технически норми и стандарти.

 

Съгласно изискванията на Интегрираната система за управление персоналът преминава ежегодно през курсове за обучения за повишаване на квалификацията и проверки на знанията за устройството и безопасността на съоръженията по които работи.

 

Основни дейности. "Монтажи - Варна" АД

 

Проектиране, строителство, изграждане, монтаж, ремонт и реконструкция на обекти в промишлеността (химическа, циментова, машиностроителна и др.), енергетиката, социално-битови обекти, като:

 • СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ;
 • СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
 • ЦИЛИНДРИЧНИ СТОМАНЕНИ РЕЗЕРВОАРИ;
 • ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ, ГАЗОПРОВОДИ, ПРОДУКТОПРОВОДИ, ПАРОПРОВОДИ, ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ - ниско и високо налягане,изпълнени от въглеродна, легирана, неръждаема стомана, като и PVC, PPR, PЕHD и други;
 • ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БИТОВА И КОЛОННА АПАРАТУРА;
 • КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ;
 • СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (СПО) - монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройване на: парни и водогрейни котли, когенериращи централи, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, преносни газопроводи, разпределителни мрежи, компресорни, газорегулиращи, газозамервателни станции, газорегулаторни пунктове и промишлени инсталации за природен газ, нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и повдигателни съоръжения;
 • КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕРМОПОМПЕНИ АГРЕГАТИ, КЛИМАТИЧНИ КОНВЕКТОРИ;
 • ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ, КОНТАКТНИ МРЕЖИ, ПОДСТАНЦИИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ;
 • КИП И АТП ИНСТАЛАЦИИ;
 • РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА;
 • АНТИКОРОЗИОННИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДР.

 

Сертификати и лицензи

 1. Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа (ИСУ) съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.
 2. Сертификат за съответствие на производствен контрол в съответствие с регламент 305/2011/ЕС по БДС EN 1090-2 ,с клас на изпълнение до EXC 4.
 3. Сертификат на производител на заварени, продукти съгласно обширните изисквания за качество по БДС EN ISO 3834-2.
 4. "Монтажи Варна" АД е редовен член на Камарата на строителите в България от 1995 год. и е вписано в Централния професионален регистър на строителя към камарата, с обхват за изпълнение на строежи от всички групи.

Удостоверение No. I – NV 007761 от КСБ - Строежи "Първа група"

 • Обхват за изпълнение на строежи от Първа до Пета категория: високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

Удостоверение No. II – NV 001609 от КСБ - Строежи "Втора група"

 • Обхват за изпълнение на строежи от Втора до Четвърта категория: транспортна инфраструктура.

Удостоверение No. III – NV 001630от КСБ - Строежи "Трета група"

 • Обхват за изпълнение на строежи от Първа до Трета категория: енергийна инфраструктура.

Удостоверение No. IV – NV 003769от КСБ - Строежи "Четвърта група"

 • Обхват за изпълнение на строежи от Втора и Трета категория: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
 1. Удостоверение № B035/31.08.2006 г.от “Държавната Агенция за метрология и технически надзор”- “Главна дирекция Инпекция за Държавен Технически Надзор” за дейностите преустройване, ремонтиране и поддържане на:
 • преносни и разпределителни газопроводи и съоръжения към тях за природен газ;
 • съоръжения, уреди, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ;
 • съоръжения, инсталации и уреди за втечненни въглеводородни газове;
 • тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
 • съдове работещи под налягане;
 • парни и водогрейни котли с ниско и високо налягане;повдигателни съоръжения;
 1. Членства в професионални организации
 • Българска стопанска камара /БСК/;
 • Българска търговско-промишлена палата /БТПП/;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/;
 • Камара на строителите в България;

   

   

 

 

Ключови думи: Монтажи Варна; Монтажи Варна АД; Стоманени конструкции; Цилиндрични стоманени резервоари; технологични тръбопроводи; газопроводи;  паропроводи; отоплителни инсталации; компресорни станции; климатични инсталации; термопомпени агрегати; климатични конвектори; електро инсталации;  подстанции; машини и съоръжения; Реконструкция и ремонт на сгради и съоръжения; БДС EN 1090-2; Съдове под налягане; Промишлено строителство; регламент 305/2011/ЕС; БДС EN 1090-2; БДС EN ISO 3834-2; Камарата на строителите в България; клас на изпълнение до EXC 4; компресорни станции; газозамервателни станции; газорегулиращи станции;

 гр. Варна, ул. Константин Величков  59